Privacybeleid voor Boven De Wolken VZW

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 24/07/2022.

Boven De Wolken VZW, gevestigd te Frambozenlaan 24 – 8400 Oostende, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals toegelicht in deze privacy policy.

Contactinformatie:
Frambozenlaan 24
8400 Oostende
Tel. +32(0)59 79 00 80
info@bovendewolken.be

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.bovendewolken.be, eigendom van BOVEN DE WOLKEN en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, enzovoort)
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten
 • op één of andere wijze met BOVEN DE WOLKEN in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1  Verwerkingsverantwoordelijke

BOVEN DE WOLKEN is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: BOVEN DE WOLKEN VZW, Frambozenlaan 24, 8400 Oostende, België
 • Telefonisch op: +32 59 79 00 80
 • Per e-mail: info@bovendewoken.be
 • Via de website’s: www.bovendewolken.be

2.2  Verwerker

BOVEN DE WOLKEN kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van BOVEN DE WOLKEN uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BOVEN DE WOLKEN verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt BOVEN DE WOLKEN volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw naam-, mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)
 • Naam en geboortedatum van uw kindje(s), aantal weken zwangerschap
 • Foto’s en beeldopnamen van u en uw kindje(s)
 • Gegevens van het ziekenhuis waar u werd opgenomen
 • Naam van de fotograaf

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

BOVEN DE WOLKEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van BOVEN DE WOLKEN om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming daartoe.

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

BOVEN DE WOLKEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke ervaring en aandenken te kunnen geven bij de geboorte van uw baby en het verwerkingsproces;
 • Voor het beheren onze verdere relatie met u, met inbegrip van het verlenen van de nodige ondersteuning/nazorg achteraf of het uitvoeren van onze verdere diensten;
 • Om u op de hoogte te houden over onze activiteiten, projecten en eventuele samenkomsten met andere sterrenouders;

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van BOVEN DE WOLKEN handelen of onze fotografen, verwerkt BOVEN DE WOLKEN uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

BOVEN DE WOLKEN heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

BOVEN DE WOLKEN bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is of (iii) tot zo lang u uw toestemming niet intrekt indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

8. Welke rechten heeft u?

8.1  Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst BOVEN DE WOLKEN u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

8.2  Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en BOVEN DE WOLKEN te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

U hebt eveneens het recht om BOVEN DE WOLKEN om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door BOVEN DE WOLKEN een administratieve kost worden aangerekend.

8.3  Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan BOVEN DE WOLKEN.

8.4  Recht op gegevenswissing

U hebt het recht BOVEN DE WOLKEN te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van BOVEN DE WOLKEN om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat BOVEN DE WOLKEN uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

BOVEN DE WOLKEN behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

8.5  Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door BOVEN DE WOLKEN werden verwerkt en BOVEN DE WOLKEN heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door BOVEN DE WOLKEN onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • BOVEN DE WOLKEN heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

8.6  Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. BOVEN DE WOLKEN zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

8.7  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan BOVEN DE WOLKEN verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8  Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart BOVEN DE WOLKEN dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door BOVEN DE WOLKEN uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan BOVEN DE WOLKENte richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: BOVEN DE WOLKEN VZW, Frambozenlaan 24 – 8400 Oostende België
 • Via e-mail aan: anneleen@bovendewolken.be

10. Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van BOVEN DE WOLKEN bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Op heden maakt onze website geen gebruik van cookies die persoonlijke informatie over u kunnen verzamelen. Het gebruik van cookies wordt door ons beperkt tot noodzakelijke of louter functionele cookies die dienen om onze website correct te laten functioneren. Mochten er bepaalde cookies in toekomst toch persoonlijke gegevens over u verzamelen, zal naar uw toestemming worden gevraagd.

Meer informatie over het beheer van cookies, het installeren of verwijderen ervan en hoe dit te doen op de door u specifieke gebruikte webbrowser, kunt u vinden via de website www.allaboutcookies.org

11. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link

12. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

BOVEN DE WOLKEN heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.